bottom-image

Allahümme Salli Alâ
Seyyidina Muhammed

Peygamberimiz'in (s.a.s.) doğum gününü salavatlarla kutluyoruz.
Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'in salat ve selam ile anılmasına vesile olmak için çekilen salavatlarınızı ekleyerek 8 Milyar hedefine ortak olabilirsiniz.

8 Milyar Salavat Kampanyası


TEŞEKKÜR EDİYORUZ8 Milyar Salavat Kampanyamız, amaçlanan hedefine ulaşmış olup 1442 yılı kampanyamız ise pek yakında başlatılacaktır.

Kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Katılan Kişi
Toplam Çekilen Salavat
8 Milyar
Hedef

Salavat Hakkında

Salavat nedir? Nasıl salavat getirilir. Neden salavat getiririz?
Salavat ile ilgili ayet ve hadisler...

Salavat Nedir?

Salavat dua, tâzim, rahmet, esenlik ve övgü gibi anlamlara gelir. 1

Ayet-i Kerime de "Allah ve melekleri Peygambere salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve onu tam bir teslimiyetle selâmlayın" 2 buyurulur.

Bu ayeti kerimedeki Allah’ın peygambere salâtı; ona rahmet etmesi ve onu melekleri katında övmesi, Meleklerin salâtı; peygamber için istiğfarda bulunmaları, Müminlerin salâtı ise Allah’tan peygamberin kendi katındaki makamını yüceltmesi için dua etmeleridir.

(1) Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ṣlv” md.; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 155-156; Fîrûzâbâdî, s. 6-7
(2) el-Ahzâb 33/56; ayrıca bk. el-Bakara 2/157; et-Tevbe 9/99, 103; el-Ahzâb 33/43
Salavat Hakkında image

Salavat Nasıl Getirilir ?

Kâ'b b. Ucre, benimle karşılaşınca, 'Sana bir hediye vereyim mi?' dedi (ve şöyle devam etti):
Bir gün Peygamber (s.a.s.) yanımıza geldi. Biz, 'Ey Allah'ın Resûlü! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik. Peki, sana nasıl salavât getireceğiz? dedik. Allah Resûlü de şöyle buyurdu:

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen, övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz sen övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın.' deyin. 1 (Salli ve Bârik duaları)

Birçok şekilde salavat getirilebilir. En kısa şekliyle: “Âllâhümme salli alâ Muhammed (Allâhım Muhammed’i rahmetinle tebrik et ve esen kıl)" diye salât getirebilir.


(1) Buhârî, Deavât, 32; 6357. Müslim, Salât, 66. 908
Salavat Hakkında image

Neden Salavat Getiririz ?

     Abdullah b. Mes'ûd'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir.” 1
      Ali b. Ebû Tâlib'in naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Cimri, yanında anıldığım hâlde bana salavât getirmeyen kimsedir.” 2
     Ebû Hüreyre'nin naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri hâline getirmeyin. Bana salavât getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavâtınız bana ulaşır.” 3
     Ebû Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.s.)şöyle buyurmuştur: “Bana bir kez salavât getirene Allah on kez salavât getirir (rahmet eyler).” 4


(1) Tirmizî, Vitr, 21. 484
(2) Tirmizî, Deavât, 100. 3546
(3) Ebû Dâvûd, Menâsik, 96, 97. 2042
(4) Müslim, Salât, 70. 912

Salavat Hakkında image

Bir Hatıra

     Bir gün Resûlullah (s.a.s.) ashâbı ile birlikte Mescid-i Nebevî’de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zât yalnız başına namaz kıldıktan sonra, “Allahümmağfir lî verhamnî (Allah’ım, beni bağışla ve bana merhamet eyle!)” diye dua etmeye başladı.1 Bunun üzerine Allah Resûlü; “Bu adam acele etti.” buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashâbına şöyle buyurdu:
      “Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve senâ etmekle başlasın, sonra Peygamber’e salât getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin.” 2 Bu tavsiyelerden sonra, Allah’a şükredip O’nu yücelten, Hz. Peygamber’e salavât getiren başka bir sahâbîyi gördü. Onun bu hâlini takdir ederek, “Dua et, kabul edilir; iste, verilir.” buyurdu. 3


(1) Tirmizî, Deavât, 64.
(2) Ebû Dâvûd, Vitr, 23
(3) Nesâî, Sehiv, 48.

Salavat Hakkında image
Biz Kimiz?

Hakkımızda

Salavat-ı Şerif, Hz. Muhammed (s.a.s.) 'ı övme, sevme, iltifat ile anma ve teslimiyetin özetidir. Bunun yanında, Kainatı yaşam tarzı ile ihya eden Son Peygamber'e duyulan sevginin, vefanın ve ümmet olma bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına da vesiledir. Bizler, ideal mesaja muhatap, davete ve icabete mazhar olan dünyadaki 8 milyar insanın Efendimiz (s.a.s.) ile kesintisiz iletişim kurmasını arzulayan kişileriz. Kısaca bizim adımız 8 Milyar!

İYİLİĞE ÖNCÜLÜK EDİN

Salavat Kampanyamızı Paylaşın!

8 Milyar Salavat çalışmamızı, sosyal medya hesaplarınız kanalıyla dostlarınıza duyurarak onları kampanyaya davet edebilirsiniz.
Efendimiz (s.a.s.) buyurmuştur ki “Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.” (Müslim, İmâre 133)

Bizimle İletişime Geçin